Gratis verzending vanaf €70
Gratis retour vanuit België
10% klantenkaartkorting
Specialist in broeken

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Brooklyn.

Version française: voir ci-dessous

Deutsche Version: siehe unten

Maatschappelijke zetel:
Politieke Gevangenenstraat 34
8530 Stasegem-Harelbeke
België

Telefoon: +32 (0) 56 21 80 24
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.
E-mailadres: info@brooklyn.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0412.018.089
KBC bank
IBAN: BE80 4665 5111 2177
BIC: KREDBEBB

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.brooklyn.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Brooklyn is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Aankoop en betaling

 • De overeenkomst tussen Brooklyn en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Brooklyn gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Brooklyn behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Brooklyn bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van producten gekocht bij Brooklyn geschiedt uitsluitend via de voorgestelde online betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet-tijdige betaling is Brooklyn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en levertijden

 • De door Brooklyn opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico voor deze producten over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • Brooklyn levert in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland.
 • Levering geschiedt uitsluitend per Koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de Koerierdienst kan u vinden op volgende website: www.bPost.be.
 • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Brooklyn is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Brooklyn doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren is. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Brooklyn u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Brooklyn voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Brooklyn op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Brooklyn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd en retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij Brooklyn heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
  Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Het modelformulier voor herroeping kan hier worden gedownload. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking en voorzien van de originele merklabels zoals door de fabrikant aangebracht) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De retourkosten zijn gratis enkel en alleen als de koper gebruik maakt van bijgeleverde retourlabel en enkel als je retourneert vanuit België. Kiest de koper om op een andere manier terug te sturen (of verstuur je vanuit buiten België), dan vallen deze kosten ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • Brooklyn betaalt u het complete aankoopbedrag (exclusief verzendkosten bij eigen verzendmiddel) binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag noch de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.
  • Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
  Brooklyn nv, Industriezone
  Politieke Gevangenenstraat 34
  8530 Stasegem - Harelbeke
  België

Garantiebepalingen

 • Brooklyn volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.
 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Brooklyn behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer aan ons te bezorgen.

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Brooklyn te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk per e-mail te melden aan Brooklyn.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod, zijn ten laste van Brooklyn.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Brooklyn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brooklyn niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Brooklyn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Brooklyn haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Brooklyn opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Brooklyn niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Als Brooklyn met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Brooklyn niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Brooklyn of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

 • Net als voor onze offline klanten wil Brooklyn ook dat onze online klanten ten volle kunnen genieten van hun aankoop. Aarzel niet ons te contacteren als dit beter kan. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Brooklyn behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Brooklyn, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk (België), tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Brooklyn levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Brooklyn de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Brooklyn kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Brooklyn geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Brooklyn kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Brooklyn verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Conditions générales
Ce site web est la propriété de Brooklyn.
Siège social :
Politieke gevangenenstraat 34
8530 Stasegem-Harelbeke
Belgique

Téléphone : +32 (0) 56 21 80 24
Accès : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30.
Adresse électronique : info@brooklyn.be
Numéro d'entreprise : TVA BE 0412.018.089
Banque KBC
IBAN : BE80 4665 5111 2177
BIC : KREDBEBB

Les conditions générales décrites ici s'appliquent à tous les produits proposés sur www.brooklyn.be et à toutes les livraisons. Toute commande implique l'acceptation des conditions générales de vente. Les conditions générales de Brooklyn sont exclusivement régies par le droit belge.

Le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat, sans pénalité et sans indication de motif, dans un délai de 14 jours calendrier à compter du jour suivant la livraison du produit ou la conclusion du contrat de service.

Achat et paiement

 • L'accord entre Brooklyn et vous en tant qu'acheteur est établi au moment où vous avez accepté et respecté les conditions fixées par Brooklyn. L'absence d'une signature ordinaire n'affecte pas la force contraignante de l'offre et de son acceptation.
 • Brooklyn se réserve le droit de refuser une commande ou de la soumettre à des conditions supplémentaires, comme dans le cas de commandes importantes, de commandes passées par des mineurs, de procédures de commande incomplètes ou de problèmes avec des commandes antérieures.
 • Brooklyn confirme toujours l'achat par courrier électronique. Si aucun courriel de confirmation n'a été envoyé, l'accord n'est pas encore en vigueur.
 • Le paiement des produits achetés à Brooklyn sera effectué uniquement par les méthodes de paiement en ligne proposées.
 • Le vendeur reste propriétaire de tous les biens jusqu'au paiement intégral.
 • Pour garantir la sécurité du paiement en ligne et de vos données personnelles, les données de la transaction sont envoyées sur Internet cryptées grâce à la technologie SSL. Pour payer avec SSL, vous n'avez besoin d'aucun logiciel spécial.
 • En cas de retard de paiement, Brooklyn est autorisé à résilier le contrat avec effet immédiat ou à suspendre la (nouvelle) livraison jusqu'à ce que vous ayez rempli intégralement vos obligations de paiement.
 • Les conditions générales et les e-mails de confirmation sont toujours rédigés dans la langue du site web.

Livraison et délais de livraison

 • Les délais de livraison cités par Brooklyn sont approximatifs et ne sont pas fatals. Le délai de livraison est de 30 jours après réception de la commande.
 • Si vous commandez un produit temporairement en rupture de stock, vous serez informé de la date à laquelle le produit sera à nouveau disponible.
 • Dès que les produits à livrer ont été livrés à l'adresse de livraison indiquée, le risque de ces produits est transféré à l'acheteur.
 • Pour les livraisons à l'étranger, des conditions différentes peuvent s'appliquer.
 • Brooklyn livre dans les pays suivants : Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne.
 • La livraison est effectuée uniquement par un service de messagerie, sauf accord contraire préalable. Les coordonnées du service de courrier sont disponibles sur le site web suivant : www.bPost.be.
 • Les frais de livraison ou d'expédition vous seront communiqués pour confirmer votre achat. Si les frais d'expédition ne peuvent pas être calculés automatiquement, ils seront indiqués et/ou une indication des frais d'expédition sera fournie.

Informations sur les produits

 • Les informations, images, annonces verbales, déclarations etc. concernant toutes les offres et les caractéristiques les plus importantes des produits qui sont fournies par téléphone ou par e-mail sont (affichées) ou faites de la manière la plus précise possible. Brooklyn n'est pas responsable des conseils qu'il fournit, des erreurs d'impression ou typographiques sur le site web ou des données techniques fournies par les fournisseurs ou les fabricants.
 • La disponibilité est indiquée pour chaque produit. Brooklyn s'efforce de fournir ces informations correctement. Toutefois, il est possible que la livraison soit impossible. Cela peut être dû à des données de stock incorrectes par inadvertance ou à des produits qui ne sont plus disponibles auprès des fournisseurs. Dans ces cas, Brooklyn vous informera dès que possible et vous proposera une solution.
 • Les produits proposés par Brooklyn sont conformes aux normes légales et peuvent être vendus en ligne.
 • Brooklyn peut inclure sur son site web des liens vers d'autres sites web qui peuvent être intéressants ou informatifs pour le visiteur. Ces liens sont purement informatifs. Brooklyn n'est pas responsable du contenu du site web référencé ou de son utilisation.

Temps de réflexion et retours

 • Pour tous les produits achetés à Brooklyn, vous disposez d'un délai de réflexion de 14 jours calendrier conformément à la loi belge sur les pratiques commerciales, l'information et la protection des consommateurs du 12 avril 2010.
 • Ce délai commence à courir au moment de la réception par vous ou en votre nom. Pendant la période de réflexion, nous attendons de vous que vous manipuliez les marchandises et les emballages avec soin. Il n'y a pas de droit de renonciation lorsque le produit et l'emballage ne sont plus dans leur état d'origine, complet, intact et inutilisé.
 • Si vous souhaitez faire usage du droit de renonciation, vous devez nous en informer par écrit ou par téléphone dans un délai de 14 jours civils à compter du jour suivant la livraison du produit. La renonciation à l'achat n'est assortie d'aucune pénalité et peut être faite sans en indiquer les raisons. Le modèle de formulaire de retrait peut être téléchargé ici. Vous trouverez de plus amples informations sur l'annulation ou le retour de votre commande dans la section Annulation, retour et échange de notre site web.
 • Les marchandises doivent être retournées non endommagées, non utilisées et non ouvertes (dans leur état et emballage d'origine et munies des étiquettes de marque originales telles qu'appliquées par le fabricant) au plus tard dans les 14 jours civils suivant leur réception. La date d'expédition compte comme un contrôle. Tous les documents, certificats de garantie et matériaux d'emballage doivent être joints à l'envoi de retour, ainsi que votre numéro de compte bancaire. Les frais de retour sont gratuits uniquement si l'acheteur utilise l'étiquette de retour fournie et uniquement si vous revenez de Belgique. Si l'acheteur choisit de revenir d'une autre manière (ou si vous revenez de l'étranger), ces frais seront à sa charge. Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront toujours refusés et renvoyés à l'expéditeur.
 • Brooklyn vous remboursera le montant total de l'achat (à l'exclusion des frais d'expédition avec ses propres moyens de transport) dans les 30 jours suivant la réception des marchandises.
 • S'il apparaît que les marchandises n'ont pas été reçues conformément aux conditions du droit de renonciation, le montant de l'achat et les frais d'expédition ne seront pas remboursés, ou ne seront pas remboursés dans leur intégralité. Dans ce cas, le produit reste votre propriété. À votre demande, le produit peut également vous être réexpédié, moyennant le paiement des frais d'expédition correspondants.
 • Les exceptions aux dispositions énoncées sont les suivantes :
  • Lorsqu'un produit a été spécialement fabriqué ou modifié pour vous, vous n'avez logiquement pas droit à un droit de renonciation.
  • Cette exception s'applique également aux denrées périssables, CD, DVD, logiciels, CD-ROM ou autres produits similaires dont le sceau a été brisé ou dont l'emballage a été ouvert.
  • Si un produit est visiblement porté ou endommagé d'une autre manière, votre droit au remboursement de votre paiement s'éteint.
 • Les marchandises doivent être retournées à l'adresse suivante :
  Brooklyn nv, Zone industrielle
  Politieke gevangenenstraat 34
  8530 Stasegem – Harelbeke
  Belgique

Conditions de garantie

 • Brooklyn suit les directives officielles de garantie de ses fournisseurs. Celles-ci diffèrent selon les marques et seront donc toujours mentionnées lors de l'achat de votre article.
 • Le traitement de la garantie se fera aux frais de Brooklyn, à l'exception des frais d'expédition encourus par le consommateur pour nous retourner le produit.

Défauts

 • Vous êtes tenu d'inspecter soigneusement les marchandises dès leur réception. Ce faisant, vous devez vérifier si les marchandises livrées sont conformes à l'accord :
  • Les marchandises correctes ont-elles été livrées ?
  • Les marchandises livrées répondent-elles aux exigences de qualité convenues ou - si elles font défaut - aux exigences qui peuvent être fixées pour un usage normal ?
 • Si un défaut ou un vice visible est détecté, vous devez le signaler à Brooklyn dans les 7 jours ouvrables suivant la livraison.
 • Un défaut non visible doit être signalé par le consommateur à Brooklyn par écrit, par courrier électronique, dans les deux jours ouvrables suivant sa découverte.
 • Les frais de renvoi des marchandises qui ne sont pas conformes à la description de l'offre seront pris en charge par Brooklyn.

Force majeure

 • La force majeure comprend toutes les causes externes, prévues ou imprévues, qui sont hors du contrôle de Brooklyn, mais qui empêchent Brooklyn de remplir ses obligations.
 • Brooklyn a également le droit d'invoquer la force majeure si la circonstance empêchant le respect (ultérieur) de l'obligation survient après que Brooklyn aurait dû s'y conformer.
 • En cas de force majeure, les obligations de livraison et autres de Brooklyn sont suspendues. Si la période pendant laquelle l'exécution des obligations par Brooklyn n'est pas possible pour cause de force majeure dure plus de 8 semaines, les deux parties sont autorisées à résilier l'accord, sans qu'il y ait dans ce cas obligation de verser des dommages et intérêts.

Prix

 • Les prix des marchandises vous seront communiqués avant le passage à la caisse. Tous les prix sont exprimés en euros et comprennent la TVA, Recupel, BEBAT et Reprobel. Les frais d'expédition sont mentionnés séparément.
 • Si Brooklyn convient d'un certain prix avec vous, il est néanmoins autorisé à augmenter le prix.
 • Les offres sont valables jusqu'à épuisement des stocks.
 • Si une augmentation de prix survient après la conclusion de l'accord, vous pouvez le résilier quel que soit le pourcentage de l'augmentation.

Droits de propriété intellectuelle

 • Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou de sociétés, textes, images, etc. sont protégés par des droits intellectuels et appartiennent à Brooklyn ou à des tiers habilités.

Questions et plaintes

 • Tout comme pour nos clients hors ligne, Brooklyn souhaite que ses clients en ligne profitent pleinement de leur achat. N'hésitez pas à nous contacter si vous pouvez faire mieux. Les plaintes ou les litiges doivent être signalés dans les 7 jours suivant la livraison. Si la plainte s'avère justifiée, notre responsabilité est limitée à l'échange des marchandises. Toute responsabilité du vendeur est limitée au montant réel payé pour la commande.
 • Brooklyn traite toujours les questions et les plaintes dans le délai raisonnable de 7 jours calendrier.

Litiges

 • Toutes les offres et tous les contrats sont régis exclusivement par le droit belge, à l'exclusion des principes de conflit de lois dans l'espace.
 • Tous les litiges relatifs ou découlant des offres faites par Brooklyn, ou des accords conclus avec Brooklyn, seront soumis au tribunal compétent de Courtrai (Belgique), à moins qu'une disposition impérative de la loi ne désigne expressément un autre tribunal comme compétent.

Limitation de la responsabilité

Les informations figurant sur le site web sont de nature générale. Les informations ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques, et ne peuvent donc pas être considérées comme des conseils personnels, professionnels ou juridiques à l'utilisateur.

Brooklyn met tout en œuvre pour que les informations fournies soient complètes, exactes, précises et à jour. Malgré ces efforts, des inexactitudes peuvent apparaître dans les informations fournies. Si les informations fournies contiennent des inexactitudes ou si certaines informations sur ou via le site ne sont pas disponibles, Brooklyn fera tout son possible pour rectifier la situation dans les meilleurs délais.

Toutefois, Brooklyn ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce site.

Si vous constatez des inexactitudes dans les informations mises à disposition par le site, veuillez contacter l'administrateur du site.

Le contenu du site (y compris les liens) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans préavis ni notification. Brooklyn ne donne aucune garantie quant au bon fonctionnement du site web et ne peut en aucun cas être tenu responsable du mauvais fonctionnement ou de la (non-)disponibilité temporaire du site web ou de toute forme de dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l'accès au site web ou de son utilisation.

En aucun cas Brooklyn ne peut être tenu responsable envers quiconque, directement ou indirectement, de manière spécifique ou de toute autre manière, des dommages dus à l'utilisation de ce site ou de tout autre, notamment en raison des liens ou hyperliens, y compris, sans limitation, toutes les pertes, interruptions de travail, dommages aux programmes ou autres données sur le système informatique, l'équipement, les logiciels ou autres de l'utilisateur.

Le site web peut contenir des hyperliens vers des sites web ou des pages de tiers, ou y faire référence indirectement. Le placement de liens vers ces sites ou pages n'implique en aucune façon une approbation implicite de leur contenu. Brooklyn déclare expressément qu'il n'a aucun contrôle sur le contenu ou les autres caractéristiques de ces sites et ne peut en aucun cas être tenu responsable de leur contenu ou de leurs caractéristiques ou de toute autre forme de dommage résultant de leur utilisation.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Website ist Eigentum von Brooklyn.
Eingetragener Firmensitz:
Politieke gevangenenstraat 34
8530 Stasegem-Harelbeke
Belgien

Telefon: +32 (0) 56 21 80 24
Zugang: Von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:30 Uhr.
E-Mail-Adresse: info@brooklyn.be
Firmennummer: VAT BE 0412.018.089
KBC-Bank
IBAN: BE80 4665 5111 2177
BIC: KREDBEBB

Die hier beschriebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes auf www.brooklyn.be angebotene Produkt und alle Lieferungen. Jede Bestellung setzt die Annahme der Verkaufsbedingungen voraus. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Brooklyn unterliegen ausschließlich belgischem Recht.

Der Verbraucher hat das Recht, dem Verkäufer innerhalb von 14 Kalendertagen ab dem Tag, der auf die Lieferung der Ware oder den Abschluss des Dienstleistungsvertrags folgt, ohne Zahlung einer Vertragsstrafe und ohne Angabe von Gründen mitzuteilen, dass er vom Kauf zurücktritt.

Kauf und Bezahlung

 • Der Vertrag zwischen Brooklyn und Ihnen als Käufer wird in dem Moment geschlossen, in dem Sie die von Brooklyn festgelegten Bedingungen akzeptiert und eingehalten haben. Das Fehlen einer ordentlichen Unterschrift hat keinen Einfluss auf die Verbindlichkeit des Angebots und seine Annahme.
 • Brooklyn behält sich das Recht vor, eine Bestellung abzulehnen oder zusätzlichen Bedingungen zu unterwerfen, z. B. bei großen Bestellungen, Bestellungen von Minderjährigen, unvollständigen Bestellverfahren oder Problemen mit früheren Bestellungen.
 • Brooklyn bestätigt den Kauf immer per E-Mail. Wenn keine Bestätigungs-E-Mail gesendet wurde, ist die Vereinbarung noch nicht in Kraft.
 • Die Zahlung für in Brooklyn gekaufte Produkte erfolgt ausschließlich über die vorgeschlagenen Online-Zahlungsmethoden.
 • Der Verkäufer bleibt Eigentümer aller Waren, bis er die vollständige Zahlung erhalten hat.
 • Um eine sichere Online-Zahlung und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten, werden die Transaktionsdaten mit SSL-Technologie verschlüsselt über das Internet gesendet. Um mit SSL zu bezahlen, benötigen Sie keine spezielle Software.
 • Bei Zahlungsverzug ist Brooklyn berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen oder die (weitere) Lieferung auszusetzen, bis Sie Ihre Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt haben.
 • Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Bestätigungs-E-Mails sind immer in der Sprache der Website verfasst.

Lieferung und Lieferzeiten

 • Die von Brooklyn angegebenen Lieferzeiten sind ungefähre Angaben und nicht fatal. Die Lieferfrist beträgt 30 Tage nach Eingang der Bestellung.
 • Wenn ein Produkt, das vorübergehend nicht auf Lager ist, von Ihnen bestellt wird, werden Sie benachrichtigt, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
 • Sobald die zu liefernden Produkte an die angegebene Lieferadresse geliefert worden sind, geht das Risiko für diese Produkte auf den Käufer über.
 • Für Lieferungen ins Ausland können andere Bedingungen gelten
 • Brooklyn liefert in die folgenden Länder: Belgien, die Niederlande, Frankreich, Deutschland.
 • Die Lieferung erfolgt ausschließlich per Kurierdienst, sofern vor der Vereinbarung nichts anderes vereinbart wurde. Die Kontaktdaten des Kurierdienstes finden Sie auf der folgenden Website: www.bPost.be.
 • Die Liefer- oder Versandkosten werden Ihnen zur Bestätigung Ihres Kaufs mitgeteilt. Wenn die Versandkosten nicht automatisch berechnet werden können, wird dies angegeben und/oder es wird eine Angabe zu den Versandkosten gemacht.

Informationen zum Produkt

 • Informationen, Bilder, mündliche Ankündigungen, Aussagen usw. zu allen Angeboten und den wichtigsten Eigenschaften der Produkte, die telefonisch oder per E-Mail übermittelt werden, werden so genau wie möglich (angezeigt) oder gemacht. Brooklyn haftet nicht für von ihr erteilte Ratschläge, Druck- oder Schreibfehler auf der Website oder technische Daten, die von Lieferanten oder Herstellern zur Verfügung gestellt werden.
 • Die Verfügbarkeit wird für jedes Produkt angegeben. Brooklyn unternimmt alle Anstrengungen, diese Informationen korrekt anzugeben. Es ist jedoch möglich, dass eine Lieferung nicht möglich ist. Dies kann auf versehentlich falsche Lagerbestandsdaten oder auf Produkte zurückzuführen sein, die bei Lieferanten nicht mehr erhältlich sind. In diesen Fällen wird Brooklyn Sie so schnell wie möglich benachrichtigen und eine Lösung vorschlagen.
 • Die von Brooklyn angebotenen Produkte entsprechen den gesetzlichen Normen und können online verkauft werden.
 • Brooklyn kann auf seiner Website Links zu anderen Websites enthalten, die für den Besucher interessant oder informativ sein könnten. Solche Links sind rein informativ. Brooklyn ist nicht verantwortlich für den Inhalt der referenzierten Website oder deren Nutzung.

Reflexionszeit und Rückkehr

 • Für alle in Brooklyn gekauften Produkte haben Sie gemäß dem belgischen Gesetz über Handelspraktiken, Verbraucherinformationen und Verbraucherschutz vom 12. April 2010 eine Bedenkzeit von 14 Kalendertagen.
 • Diese Frist beginnt mit dem Zeitpunkt des Eingangs bei Ihnen oder in Ihrem Namen. Während der Bedenkzeit erwarten wir von Ihnen einen sorgfältigen Umgang mit den Waren und der Verpackung. Es besteht kein Rücktrittsrecht, wenn sich das Produkt und die Verpackung nicht mehr im ursprünglichen, vollständigen, unbeschädigten und unbenutzten Zustand befinden.
 • Wenn Sie vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen wollen, müssen Sie uns dies innerhalb von 14 Kalendertagen ab dem Tag nach der Lieferung der Ware schriftlich oder telefonisch mitteilen. Mit dem Verzicht auf den Kauf ist keine Strafe verbunden, und dies kann ohne Angabe von Gründen geschehen. Das Muster des Rücktrittsformulars kann hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Stornierung oder Rückgabe Ihrer Bestellung finden Sie im Abschnitt Stornierung, Rückgabe und Umtausch auf unserer Website.
 • Die Waren müssen unbeschädigt, unbenutzt und ungeöffnet (im Originalzustand und in der Originalverpackung sowie mit den vom Hersteller angebrachten Original-Markenetiketten versehen) spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt zurückgegeben werden. Das Versanddatum gilt als Scheck. Alle beigefügten Unterlagen, Garantiescheine und Verpackungsmaterialien müssen der Rücksendung beigefügt werden, ebenso wie Ihre Bankkontonummer. Die Rücksendekosten sind nur dann kostenlos, wenn der Käufer den mitgelieferten Rücksendeaufkleber verwendet und nur dann, wenn Sie aus Belgien zurückkehren. Wenn der Käufer sich für eine andere Art der Rücksendung entscheidet (oder wenn Sie von außerhalb Belgiens zurückkehren), gehen diese Kosten zu Lasten des Käufers. Ungestempelte oder nicht ausreichend frankierte Sendungen werden immer abgelehnt und an den Absender zurückgeschickt.
 • Brooklyn erstattet Ihnen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware den vollen Kaufbetrag (ohne Versandkosten mit seinen eigenen Versandmitteln) zurück.
 • Wenn sich herausstellt, dass die Waren nicht in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Verzichtsrechts erhalten wurden, werden der Kaufbetrag und die Versandkosten nicht oder nicht vollständig erstattet. In diesem Fall bleibt das Produkt Ihr Eigentum. Auf Ihren Wunsch kann das Produkt auch gegen Zahlung der entsprechenden Versandkosten an Sie zurückgeschickt werden.
 • Ausnahmen von den genannten Bestimmungen sind die folgenden:
  • Wenn ein Produkt speziell für Sie angefertigt oder geändert wurde, haben Sie logischerweise kein Recht auf Verzicht.
  • Diese Ausnahme gilt auch für verderbliche Waren, CDs, DVDs, Software, CD-ROMs oder andere ähnliche Produkte, deren Siegel gebrochen oder deren Verpackung geöffnet wurde.
  • Wenn ein Produkt sichtbar abgenutzt oder anderweitig beschädigt ist, erlischt Ihr Anspruch auf Rückerstattung Ihrer Zahlung.
 • Die Waren müssen an die folgende Adresse zurückgeschickt werden:
  Brooklyn nv, Industriezone
  Politieke Gevangenenstraat 34
  8530 Stasegem - Harelbeke
  België

Gewährleistungsbedingungen

 • Brooklyn befolgt die offiziellen Garantierichtlinien seiner Lieferanten. Diese unterscheiden sich je nach Marke und werden daher beim Kauf Ihres Artikels immer erwähnt.
 • Die Garantieabwicklung erfolgt auf Kosten von Brooklyn, mit Ausnahme der Versandkosten, die dem Verbraucher bei der Rücksendung des Produkts an uns entstehen.

Mängel

 • Sie sind verpflichtet, die Ware sofort nach Erhalt sorgfältig zu prüfen. Dabei müssen Sie prüfen, ob die gelieferten Waren der Vereinbarung entsprechen:
  • Wurden die richtigen Waren geliefert?
  • Entsprechen die gelieferten Waren den vereinbarten Qualitätsanforderungen oder - falls diese fehlen - den Anforderungen, die für den normalen Gebrauch gestellt werden können?
 • Wenn ein sichtbarer Defekt oder Mangel festgestellt wird, müssen Sie diesen innerhalb von 7 Werktagen nach der Lieferung in Brooklyn melden.
 • Ein nicht sichtbarer Mangel muss vom Verbraucher innerhalb von 2 Werktagen nach Entdeckung schriftlich per E-Mail an Brooklyn gemeldet werden.
 • Die Kosten für die Rücksendung von Waren, die nicht mit der Beschreibung des Angebots übereinstimmen, werden von Brooklyn getragen.

Höhere Gewalt

 • Höhere Gewalt umfasst alle äußeren Ursachen, ob vorhersehbar oder unvorhersehbar, die außerhalb der Kontrolle von Brooklyn liegen, die Brooklyn jedoch daran hindern, seinen Verpflichtungen nachzukommen.
 • Brooklyn hat auch das Recht, sich auf höhere Gewalt zu berufen, wenn der Umstand, der die (weitere) Einhaltung verhindert, eintritt, nachdem Brooklyn seiner Verpflichtung hätte nachkommen müssen.
 • Während höherer Gewalt werden die Liefer- und sonstigen Verpflichtungen von Brooklyn ausgesetzt. Wenn der Zeitraum, in dem die Erfüllung der Verpflichtungen durch Brooklyn aufgrund höherer Gewalt nicht möglich ist, länger als 8 Wochen dauert, sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag aufzulösen, ohne dass in diesem Fall eine Verpflichtung zur Zahlung von Schadenersatz besteht.

Preise

 • Die Preise der Waren werden Ihnen vor der Kasse mitgeteilt. Alle Preise sind in Euro ausgedrückt und beinhalten Mehrwertsteuer, Recupel, BEBAT und Reprobel. Die Versandkosten werden separat aufgeführt.
 • Wenn Brooklyn mit Ihnen einen bestimmten Preis vereinbart, ist Brooklyn dennoch berechtigt, den Preis zu erhöhen.
 • Die Angebote sind gültig, solange der Vorrat reicht.
 • Tritt nach Vertragsabschluss eine Preiserhöhung ein, können Sie den Vertrag unabhängig vom Prozentsatz der Erhöhung auflösen.

Geistige Eigentumsrechte

 • Die Inhalte dieser Website, einschließlich Marken, Logos, Zeichnungen, Daten, Produkt- oder Firmennamen, Texte, Bilder usw. sind durch geistige Rechte geschützt und gehören Brooklyn oder berechtigten Dritten.

Fragen und Beschwerden

 • Genau wie unsere Offline-Kunden möchte auch Brooklyn, dass unsere Online-Kunden ihren Einkauf in vollen Zügen genießen können. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie dies besser können. Reklamationen oder Streitigkeiten sollten innerhalb von 7 Tagen nach der Lieferung gemeldet werden. Sollte sich die Beanstandung als begründet erweisen, beschränkt sich unsere Haftung auf den Umtausch der Ware. Jegliche Haftung des Verkäufers ist auf den tatsächlich für die Bestellung bezahlten Betrag beschränkt.
 • Brooklyn bearbeitet Fragen und Beschwerden immer innerhalb der angemessenen Frist von 7 Kalendertagen.

Streitigkeiten

 • Alle Angebote und Vereinbarungen unterliegen ausschließlich dem belgischen Recht, unter Ausschluss der Grundsätze des Weltraumkollisionsrechts.
 • Alle Streitigkeiten, die sich auf Angebote von Brooklyn oder auf mit Brooklyn geschlossene Verträge beziehen oder sich daraus ergeben, werden dem zuständigen Gericht in Kortrijk (Belgien) vorgelegt, es sei denn, eine zwingende Bestimmung des Gesetzes bestimmt ausdrücklich ein anderes Gericht als zuständig.

Beschränkung der Haftung

Die Informationen auf der Website sind allgemeiner Art. Die Informationen sind nicht an persönliche oder spezifische Umstände angepasst und können daher nicht als persönliche, professionelle oder rechtliche Beratung des Benutzers angesehen werden.

Brooklyn unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen vollständig, richtig, genau und aktuell sind. Trotz dieser Bemühungen können in den bereitgestellten Informationen Ungenauigkeiten auftreten. Sollten die bereitgestellten Informationen Ungenauigkeiten enthalten oder sollten bestimmte Informationen auf oder über die Website nicht verfügbar sein, wird Brooklyn alle Anstrengungen unternehmen, dies so schnell wie möglich zu korrigieren.

Brooklyn kann jedoch nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Nutzung der Informationen auf dieser Website ergeben.

Sollten Sie Ungenauigkeiten in den über die Website zur Verfügung gestellten Informationen feststellen, wenden Sie sich bitte an den Administrator der Website.

Der Inhalt der Website (einschließlich der Links) kann jederzeit ohne Vorankündigung oder Benachrichtigung angepasst, geändert oder ergänzt werden. Brooklyn gibt keine Garantien für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und kann in keiner Weise haftbar gemacht werden für das fehlerhafte Funktionieren oder die vorübergehende (Un-)Verfügbarkeit der Website oder für jegliche Form von Schäden, direkt oder indirekt, die sich aus dem Zugriff auf die Website oder deren Nutzung ergeben würden.

Unter keinen Umständen kann Brooklyn gegenüber irgendjemandem direkt oder indirekt, spezifisch oder auf irgendeine andere Weise für Schäden aufgrund der Nutzung dieser oder einer anderen Website, insbesondere aufgrund von Links oder Hyperlinks, haftbar gemacht werden, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Verluste, Arbeitsunterbrechungen, Schäden an Programmen oder anderen Daten auf dem Computersystem, der Ausrüstung, Software oder anderen des Benutzers.

Die Website kann Hyperlinks zu Websites oder Seiten Dritter enthalten oder indirekt auf diese verweisen. Das Setzen von Links zu diesen Websites oder Seiten impliziert in keiner Weise eine implizite Billigung ihres Inhalts. Brooklyn erklärt ausdrücklich, dass es keine Kontrolle über den Inhalt oder andere Merkmale dieser Websites hat und unter keinen Umständen für deren Inhalt oder Merkmale oder für irgendeine andere Form von Schäden, die sich aus deren Nutzung ergeben, haftbar gemacht werden kann.

Gratis verzending vanaf €70
Gratis retour vanuit België
10% klantenkaartkorting
Specialist in broeken

Hulp nodig?

We helpen jou met veel plezier verder.

E-mail shop@brooklyn.be
BTW nummer BE 0412 018 089
Adres HQ Politieke Gevangenenstraat 34 8530 Harelbeke
Made by